اعمال ارتقا از کنسول یا خط فرمان

اعمال ارتقا از کنسول یا خط فرمان

برای اعمال پچ از کنسول یا خط فرمان:

ساده ترین راه:

sh UpdateManager.sh –c

پس از اجرای این دستور راهنمایی‌های لازم برای گام‌های بعدی به شما داده خواهد شد.

گزینه های دیگر:

sh UpdateManager.sh -u server/default/conf -c -option i -ppmPath <مسیر فایل پچ به همراه نام خود فایل> -h <Product Home>

برای حذف یک پچ”

sh UpdateManager.sh -u server/default/conf -c -option u –h <Product Home> -version <Patch version>

برای مشاهده نسخه‌های پچ نصب شده:

sh UpdateManager.sh -u server/default/conf -c – option v -h <Product Home>

برای اجرای UPDATEMANAGER.bat از حالت کنسول:

UpdateManager.sh -c -option i ppmPath <مسیر دانلود فایل  ppm> -h C:\ManageEngine\ServiceDesk

error: نیازی به کپی نیست همه چیز در دیدرس شماست