چالش های مدیریت دارایی ها در حین اسکن در سرویس دسک پلاس


چالش های مدیریت دارایی ها در حین اسکن در سرویس دسک پلاس

در حین انجام اسکن در ServiceDesk Plus ، معیارهایی که به شناسایی منحصر به فرد بودن ایستگاه های کاری کمک می کند ، به ترتیب زیر است ،

  1. شناسه کاوشگر (فقط برای اسکن مبتنی بر کاوشگر Agent)
  2. برچسب خدمات یا Service Tag
  3. نام ایستگاه کاری Workstation name
  4. آدرس MAC

با کمک این معیارها ، ServiceDesk Plus بین ایستگاه های کاری تمایز قائل می شود و فرض می کند که Agent ID ، Service Tag ، MAC آدرس و نام Workstation برای هر ایستگاه کاری کاملا یکتا و منحصر است. اگر هر یک معیار برای دو ایستگاه کاری مطابقت داشته باشد ، جزئیات ایستگاه کاری رونویسی می شود.

چه زمانی اطلاعات ایستگاههای کاری بر روی هم بازنویسی می شوند!؟

روشی که ایستگاه های کاری برای هر معیار بازنویسی می شوند در زیر توضیح داده شده است ،

 برچسب خدمات

سناریو: دو ایستگاه کاری ، ماشین A و   ماشین  B با Tag Service مشابه ۱۲۳۴۵ در نظر بگیرید. نام ایستگاه های کاری به ترتیب MachineA.domain.com و MachineB.domain.com است. در نظر بگیرید که فقط دستگاه A توسط برنامه اسکن شده است. پس از اسکن دستگاه B ، از آنجا که Tag Service یکسان است ، جزئیات ایستگاه کاری ماشین A توسط دستگاه B رونویسی می شود.

علت: پیکربندی برچسب های خدمات نامعتبر است!

راهکار: اگر Tag Service توسط OEM به درستی تنظیم نشده باشد ، در بسیاری از ماشین ها برچسب های سرویس مشابهی دارند. در این حالت ، یک ایستگاه کاری در هنگام اسکن توسط دیگری رونویسی می شود. چنین برچسب های خدماتی را می توان در هنگام اسکن با اضافه کردن آنها در لیست خدمات نامعتبر خدمات نادیده گرفت. این پیکربندی در برگه مدیریت سامانه -> تنظیمات کاوش (در قسمت کاوش) قرار دارد. و رد آنجا قادر به افزودن برچسب سرویس نامعتبر هستید. 

نام ایستگاه کاری

سناریو: به طور کلی ، در حالی که اسکن ایستگاه های کاری ، برنامه ابتدا به دنبال سرویس برچسب است. اگر سرویس Tag خالی نباشد پارامتر بعدی یعنی یعنی نام کامپیوتر در نظر گرفته می شود و ایستگاه های کاری مطابق آن رونویسی می شوند. در نظر بگیرید ایستگاه کاری ، MachineA.domain.com ، در حال حاضر در برنامه موجود است. اگر دستگاه دیگری با همین نام اسکن شود ، جزئیات موجود در ایستگاه کاری سابق (MachineA.domain.com) توسط دومی جایگزین می شود.

علت: افزودن دستی و یا اسکن ایستگاههای کاری با نام های یکسان

راهکار: حذف ایستگاه های کاری با نام مشترک

آدرس MAC

سناریو: معیار سومی که سرویس دسک پلاس هنگام جستجوی ایستگاه های کاری به دنبال آن است ، آدرس های MAC هستند. یک ایستگاه کاری را با نام و خدمات مختلف Tag ، اما با همان آدرس MAC به عنوان مورد موجود در برنامه در نظر بگیرید. در هنگام انجام اسکن ، جزئیات ایستگاه کاری موجود با ایستگاه کاری تازه اسکن شده جایگزین می شود.

علت: برخی نرم افزارها سبب تولید آدرس های فیزیکی می شوند و برخی ایستگاه های کاری مجازی نیز دارای آدرس فیزیکی یکسانی هستند

راهکار: در برخی محیط های خاص امکان وجود آدرس MAC در بسیاری از ماشینها (VMware یا دستگاههای متصل از طریق VPN) یکسان است. شناسایی منحصر به فرد آدرس MAC را می توان در زیر مدیریت سامانه -> فعال یا غیرفعال کردن آدرس MAC حین کاوش.

سناریو: چه زمانی ماشین ها با پسوند _old تغییر نام می یابد!؟

سناریو ۱:

هنگامی که ایستگاه های کاری در شبکه تعویض می شوند.

دو ایستگاه کاری ، MACHINE-A را با برچسب سرویس ST-1 و MACHINE-B با ST-2 در نظر بگیرید. هر دو ایستگاه کاری در شبکه تعویض می شوند. در تعویض تنظیمات ایستگاه های کاری ، MACHINE-A با ST-2 و MACHINE-B با ST-1 است. اگر MACHINE-A را اسکن کنید ، ایستگاه کاری MACHINE-B به عنوان MACHINE-A رونویسی می شود و ایستگاه کاری MACHINE-A به MACHINE-A_old تغییر نام می یابد. اگر مجدداً MACHINE-B را اسکن کنید ، MACHINE-A_old را به عنوان MACHINE-B رونویسی می کند.

سناریو ۲:

ایستگاه کاری قبلاً با یک Tag Service معتبر کشف شده است اما دوباره با یک برچسب سرویس متفاوت اسکن می شود. در این حالت ServiceDesk Plus ایستگاه کاری موجود را با “_old” تغییر نام داده و دستگاه را با Tag Service جدید دوباره اضافه می کند.

 مورد ۱:

در موارد خاص ، ایستگاه های کاری با برچسب سرویس معتبر قابل کشف هستند. اما در طول چرخه عمر آن ، شما ممکن است مادربرد ایستگاه کاری را تغییر دهید ، بنابراین برچسب سرویس را تغییر می دهید. در این حالت ، ایستگاه کاری موجود با _old تغییر داده می شود و ایستگاه کاری با برچسب سرویس جدید دوباره اضافه می شود.

مورد ۲:

ایستگاه کاری MACHINE-A با برچسب سرویس ST-1 در حال حاضر در شبکه اسکن شده است. ایستگاه کاری دیگر ، MACHINE-A با برچسب سرویس ST-2 به شبکه اضافه می شود. اگر مجدداً ایستگاه کاری MACHINE-A را اسکن کنید ، ایستگاه کاری را به عنوان MACHINE-A_old تغییر نام می دهد و ایستگاه کاری تازه اضافه شده را به عنوان MACHINE-A اضافه می کند.

مورد ۳:

در مورد ماشینهای مجازی VMware ، هنگام تغییر هاست ، سرویس Tag نیز تغییر می کند.

ایستگاه های کاری که با اسم _old در حین اسکن بر اساس عامل رونویسی شده اند:

اگر Agent Base Scan را فعال کرده باشید ، سپس Agent ID (شناسه منحصر به فردی که در اولین بار در همه ایستگاه های کاری ایجاد می شود) که عامل برای اولین بار روی آنها نصب می شود) به عنوان یک پارامتر منحصر به فرد برای واگذاری جزئیات ایستگاه کاری در نظر گرفته می شود.

اگر کاوشگر از طریق “ّImage” نصب شده، همان شناسه در تمام دستگاه های مشتری کپی می شود. این به نوبه خود، در هنگام اسکن ، ورودی های تکراری را برای ایستگاه های کاری ایجاد می کند و متعاقباً ایستگاه کاری قبلی را با _old اضافه می کند. برای رفع این مشکل ، از شما می خواهیم که کاوشگر را به طور کامل از ویندوز و رجیستری آن حذف کنید و آن را از طریق AD GPO مجدد نصب کنید.

error: نیازی به کپی نیست همه چیز در دیدرس شماست