• در این مقاله می‌خوانید:
 • مدیریت سبد خدمات چیست؟
 • هدف از مدیریت سبد خدمات
 • حوزه خدمات مدیریت سبد خدمات
 • نقش ها و توابع مدیریت سبد خدمات
 • ارزش‌های مورد انتظار
 • اصول مدیریت سبد خدمات
 • مراحل و فرایند انجام کار
 • ریسک‌ها و چالش‌ها

در این مدیریت سبد خدمات چیست؟

مدیریت سبد خدمات فرایند حاکمیت سبد خدمات است. فرایندی است که یک ارائه دهنده خدمات می‌تواند سرمایه گذاری‌های خود را در سراسر چرخه‌ی حیات خدمات با در نظر گرفتن هر سرویس از نظر ارزش کسب و کار ارائه شده توسط آن مدیریت کند.

یک ارائه دهنده خدمات از مدیریت سبد خدمات برای کنترل ورود هر سرویس به سبد خدمات با ردیابی هر گونه سرمایه گذاری در خدمات از طریق کل چرخه عمر خود از مراحل توسعه تا مراحل تحویل و بازنشستگی استفاده می‌کند.

هدف از مدیریت سبد خدمات

هدف اصلی مدیریت سبد خدمات این است که اطمینان حاصل شود که ارائه دهنده خدمات دارای ترکیبی مناسب از خدمات برای رسیدن به استراتژی کلی خدمات خود است.

مدیریت سبد خدمات تضمین می‌کند که ورود یا خروج خدمات از هر مرحله به تصویب بودجه بستگی دارد. همچنین نیاز به یک برنامه مالی مناسب برای بازیابی هزینه‌ها یا تولید سطح مورد نیاز سود، بسته به ماهیت سازمان ارائه دهنده خدمات است.

هدف مدیریت سبد خدمات

اهداف مدیریت سبد خدمات عبارتند از:

 • برای فعال کردن یک ارائه دهنده خدمات برای بررسی و تصمیم گیری در مورد اینکه کدام خدمات باید ارائه شود؟ و کدام یک از انها باید بازنشسته شود؟ این را بر اساس تجزیه و تحلیل ریسک و بازده بالقوه است که می‌تواند به دست آورد.
 • برای مستند سازی هر سرویس برنامه ریزی شده و اداره شده توسط ارائه دهنده خدمات برای مرجع آینده.
 • مدیریت یک سبد خدمات قطعی که شامل بیان واضح نیازهای کسب و کار است که توسط هر سرویس و نیازهای تجاری که از ان پشتیبانی می‌کند، مورد توجه قرار می‌گیرد.
 • اجرای هر سرویس جدید از طریق مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و روش‌هایی که استاندارد شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات مربوطه برای مدیریت، ارائه خدمات و پشتیبانی مستند شده و به فرایندهای مدیریتی مناسب ارائه می‌شود.
 • برای ارزیابی معیارهایی که هر یک از خدمات که ارائه دهنده خدمات  رابرای رسیدن به استراتژی خدمات قادر می‌سازد.
 • برای کنترل خدماتی که تحت شرایط و سرمایه گذاری‌های مختلف ارائه می‌شود.
 • برای بررسی هر سرویس تحت فرایند بهبود خدمات مستمر.
 • برای ارائه یک پایگاه اطلاعات و ایجاد یک کاتالوگ خدمات از طریق نمونه کارها خدمات.
 • برای پیگیری هر سرمایه گذاری در خدمات در طول چرخه‌ی حیات هر سرویس.

حوزه خدمات مدیریت سبدخدمات

دامنه مدیریت سبد خدمات شامل زیر است:

حوزه نمونه کارها خدمات

برای یک ارائه دهنده خدمات داخلی، اجرای مدیریت سبد خدمات، انها را ملزم به همکاری نزدیک با هر واحد تجاری در سازمان برای ارزیابی سرمایه گذاری و بازده خدمات می‌کند.

برای یک ارائه دهنده خدمات خارجی، اجرای مدیریت سبد خدمات، انها را ملزم می‌کند که بتوانند هر سرویس را به طور اشکار ارزیابی کنند، زیرا هر سرویس باید به طور مستقیم سود ایجاد کند یا از خدماتی که سود تولید می‌کنند، پشتیبانی کند.

نقش‌ها و توابع مدیریت سبد خدمات

نقش‌های استاتیک فرایند

مدیر فرایند سبد خدمات

مدیر فرایند سبد خدمات باید کل فرایند را مدیریت کند و مسئول اثربخشی و کارایی آن است.

مالک فرایند سبد خدمات

 مالک فرایند سبد خدمات اغازگر فرایند است و مسئول تعریف اهداف استراتژیک فرایند و تخصیص تمام منابع مورد نیاز برای فرایند است.

تیم سبد خدمات

مدیریت سبد خدمات تیمی است که با فرایند مدیریت سبد خدمات مرتبط است و عملیات پیشبرد آن را انجام میدهد.

نقشهای فرایند داینامیک

تکنسین سرویس

تکنسین یا نماینده خدمات مسئول فعالیت فعلی در فرایند مدیریت سبد خدمات است. نماینده خدمات را می‌توان با تشدید عملکرد تغییر داد اگر قوانین ان را اجازه دهد.

مالک سرویس

سرویس ویژگی مالک خدمات هر رکورد خدمات شامل نقشی است که در حال حاضر برای سرویس پاسخگو است.

حامی

خدمات: حامی خدمات شخص یا هیئت مدیره مسئول بودجه و هزینه‌های خاص مربوط به خدمات است.

درخواست کننده

الزامات شامل یک فرد یا گروهی از افراد است که خواسته‌های جدیدی را بیان می‌کنند که باید توسط ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات براورده شود.

تیم طراحی خدمات تیم

طراحی خدمات است که با تمام وظایف در زمینه طراحی یک سرویس مرتبط است.

ارزشهای مورد انتظار از مدیریت سبد خدمات

مزایای زیر توسط مدیریت سبد خدمات ارائه می‌شود:

 • این اجازه می‌دهد تا کسب و کار باتوجه به سرمایه گذاری و البته سرمایه گذاری در خدمات تصمیم درستی بگیرند، در نتیجه اطمینان حاصل شود که چنین تصمیماتی بر اساس یک مورد کسب و کار قوی ساخته شده است.
 • مدیریت سبدخدمات یک هماهنگی معنی دار و مقرون به صرفه بین خدمات فناوری اطلاعات و اهداف استراتژیک برای کسب و کار فراهم می‌کند.
 • این یک تغییر در نگرش نسبت به فناوری اطلاعات است که در حال حاضر به عنوان یک جزء تولید ارزش به جای اینکه یک هزینه اجتناب ناپذیر در نظر گرفته شود، دیده می‌شود.
 • این امر منجر به افزایش توانایی شرکت برای تهیه خدمات به کاربران نهایی می‌شود.
 • سازمان با بینش در مورد تفاوت‌هایی که سرویس فناوری اطلاعات ایجاد می‌کند و تاثیری که بر کسب و کار دارد، ارائه می‌شود.
 • این کمک می‌کند تا توجه و تمرکز بیشتری به خدماتی که با ارزش‌ترین و سوداورترین هستند، افزایش یابد و در نتیجه بهره وری کارکنان را افزایش دهد.

اصول مدیریت سبد خدمات

اصل اصلی مدیریت سبد خدمات این است که یک ارائه دهنده خدمات بتواند درک زیر را داشته باشد:

 • خدمات ارائه شده توسط مدیریت سبد خدمات
 • سرمایه گذاری‌های انجام شده در این خدمات
 • استراتژی و اهداف هر سرویس از نظر ارزش کسب و کار.

با این درک، ارائه دهنده خدمات می‌تواند تصمیمات مربوط به خدمات خود را در طول چرخه‌ی حیات خدمات کنترل و مدیریت کند.

فعالیت‌های فرایند مدیریت سبد خدمات

4  مرحله اصلی فعالیت در مدیریت سبد خدمات وجود دارد:

تعریف

این مرحله شامل جمع اوری و اعتبار کل موجودی متشکل از تمام خدمات موجود و پیشنهادی، از جمله موارد تجاری انها است.

تجزیه و تحلیل

در مرحله تجزیه و تحلیل، خدماتی که برای ارائه دهنده خدمات برای دستیابی به استراتژی خود مورد نیاز است شناسایی می‌شود. علاوه بر این، شناسایی اینکه چگونه سبد خدمات موجود با این موارد مطابقت دارد؟ و چگونگی اولویت بندی و تعادل عرضه و تقاضا نیز انجام می‌شود.

تأیید

هر سرویس در سبد خدمات همراه با سطح سرمایه گذاری مرتبط با ان باید تأیید شود. تمام تغییرات انجام شده در خدمات در سبد خدمات نیز نیاز به تأیید دارد. حتی زمانی که خدمات بازنشسته می‌شوند، تأیید لازم است.

منشور

به منظور اجازه دادن به هر پروژه برای ساخت، افزایش یا بازنشستگی یک سرویس، یک منشور مورد نیاز است. هدف از منشور، مستند سازی دامنه پروژه و شرایط مرجع علاوه بر تصمیمات تصویب مربوط به تغییرات توافق شده در سبد خدمات است.

ریسک‌ها و چالش‌های مدیریت سبد خدمات

چالش‌های زیر را می‌توان با مدیریت سبد خدمات مواجه می‌شوند:

 • عدم دسترسی به اطلاعات برای کسب و کار مورد نیاز.
 • عدم وجود مدیریت رسمی پروژه یا مدیریت تغییر.
 • متمرکز شدن تنها بر جنبه‌های ارائه دهنده خدمات.
 • عدم وجود یک پروژه یا سبد مشتری.

برخی از خطراتی که با ان مواجه هستید عبارتند از:

 • فشار مشتری می‌تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست در مورد ارائه خدمات و سرمایه گذاری در ان شود.
 • خدمات ارائه شده را نمی‌توان به اندازه کافی اندازه گیری کرد.

نتیجه نهایی:

به طور کلی مدیریت سبد خدمات تضمین می‌کند که شرکت‌ها تصمیمات صحیح را در قالب سرمایه گذاری اتخاذ کنند و توجیه مورد کسب و کار و درک روشنی از ROI یا بازگشت سرمایه مورد انتظار را داشته باشند. مدیریت سبد خدمات تمام جنبه‌های حیاتی مورد نیاز برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات با کیفیت بالا به مشتریان و سرمایه گذاری‌های مورد نیاز برای ساخت، بهره برداری و ارائه همان را تجزیه و تحلیل می‌کند. به خودتان فرصتی برای رشد در حرفه مدیریت خدمات خود با آموزش صدور گواهینامه بنیاد ITIL 4 بدهید و مهارت‌های مفید و بهترین شیوه‌ها را به دست اورید.

مقالات مرتبط را حتما بخوانید:

مدانت
مدانت
شرکت‌ مدانت از برندهای محبوب فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌ی آموزش، پیاده‌سازی و عرضه ابزار ITIL، تجارت آنلاین، تحول دیجیتال و ارایه‌‌کننده‌ی محصولات مدیریتی تحت‌وب در ایران است. این مقاله‌ی آموزشی منحصراً مربوط به مدانت بوده و برای نخستین بار توسط این شرکت برای شما تولید و منتشر شده.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

حل معادله *

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
error: نیازی به کپی نیست همه چیز در دیدرس شماست
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x